Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zakończenie kursu MR i szkolenia Ratownika wodnego.

10.07.2018

W dniu 5 lipca br. ukończony został kurs na stopień "Młodszy ratownik WOPR". Trzydniowy kurs, który jest pierwszym elementem z zakresu technik ratownictwa wodnego ukończyło 7 osób, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie ratownika WOPR. Natomiast w dniu 7 lipca 2018 r. zakończone zostało szkolenie ratownika wodnego. Przeprowadzony w dniu 8 lipca egzamin, zdało 10 osób, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie uzyskując tym samym uprawnienia ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz programem szkolenia ratowników wodnych, wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR. Gratulujemy!

Dzień Ratownika WOPR

29.06.2018

Z okazji Dnia Ratownika WOPR, samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR życzy Daniel Korzeń Prezes Gorlickiego WOPR.

Prelekcje w Szkole Podstawowej w Dominikowicach

23.06.2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Dominikowicach odbyły się prelekcje dla dzieci i młodzieży pn: "Bezpieczne wakacje nad wodą". Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przeprowadził je mł. instr. WOPR Michał Sarkowicz.

Sezon 2018 rozpoczęty!

22.06.2018

W dniu 15 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów. Jak co roku, uruchomienie naszej bazy poprzedza ogrom pracy do wykonania. Za pomoc i zaangażowanie dziękujemy takim osobom jak: Daniel Korzeń, Katarzyna Kowalska, Joanna Ziemieńska-Kielar, Natalia Grzywacz, Mateusz Kielar, Michał Sarkowicz, Piotr Gryzło oraz sierż. szt. Marek Tyborowski. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Marek Koczwara. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2018. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.

RODO - informacje

07.06.2018

Gorlickie WOPR informuje, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też, chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych. Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Klimkówce, 38-312 Ropa (dalej „Administrator” lub „GWOPR”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych GWOPR, czyli: 1. Sferą działań publicznych (celem działania) Gorlickiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi na wodach a w szczególności: a/ organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, b/ pobudzanie i rozwijanie wszelkich działań, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z akwenów w celach rekreacyjnych i sportowych, c/ upowszechnianie umiejętności pływania, ratowania tonących i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą, d/ popularyzowanie zasad ochrony ekologicznej wód śródlądowych i otaczającej jej przyrody, e/ popularyzacja i upowszechnianie właściwego zachowania się w czasie zdarzeń losowych oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom tych zdarzeń; oraz : 1. skupianie w swojej organizacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością, na rzecz bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie, 2. prowadzenie działalności profilaktycznej, zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie 3. naukę pływania i przeprowadzenie egzaminów na karty pływackie, 4. propagowanie znajomości przepisów obowiązujących na wodach i obiektach przy wodnych oraz prowadzanie społecznej kontroli przestrzegania tych przepisów, 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, policją, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, a także z producentami wodnego sprzętu ratowniczego, 7. organizowanie drużyn Gorlickiego WOPR nad wodami, czuwających na powierzonym im terenie nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody, 8. prowadzanie szkolenia i działalności wychowawczej wśród członków, zmierzającej do stałego podnoszenia kwalifikacji w ratownictwie wodnym, 9. ochrony wód i przyrody, a także ich poziomu moralnego i etycznego, 10. kontrolowanie warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne i stwierdzenie zagrożeń na swoim terenie działania, 11. wydawanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa na wodach na swoim terenie działania, 12. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą o usunięcie stwierdzonych zagrożeń lub o wstrzymanie eksploatacji, 13. występowanie do organów administracji samorządowej o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcia obiektów lub urządzeń, 14. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów i spotkań, imprez rekreacyjno-sportowych popularyzujących cele i zadania Gorlickiego WOPR, 15. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem wstąpienia do GWOPR.

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

13.05.2018

Informujemy, że w dniach 1 - 7 lipca 2018r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

13.05.2018

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 1 - 3 lipca 2018r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

14.04.2018

Informujemy, że na Stanicy WOPR w Klimkówce w dniach 26-30 czerwca 2018r. odbędzie się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz w dniach 29 - 30 czerwca 2018r. kurs Unifikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego celem jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zgodny z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. - art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.