Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komunikat GWOPR

10.08.2021 | Aktualności

Gorlickie WOPR w roku 2021 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 40.000 PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR min. poprzez zakup nowego pomostu pływającego-kostkowego. Realizacja zadania publicznego usprawniła działanie systemu ratownictwa wodnego, zwiększyła bezpieczeństwo i świadomość osób przebywających na terenie działania Gorlickiego WOPR poprzez profesjonalne reagowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia podczas akcji ratowniczych. Naprawa wraz czyszczeniem i konserwacją kamer i rejestratora monitoringu wizyjnego podniosła mobilność Gorlickich ratowników i zminimalizowały czas reakcji jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

Autor: gwopr |