Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

RODO - informacje

07.06.2018 | Aktualności

Gorlickie WOPR informuje, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też, chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych. Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Klimkówce, 38-312 Ropa (dalej „Administrator” lub „GWOPR”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych GWOPR, czyli: 1. Sferą działań publicznych (celem działania) Gorlickiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi na wodach a w szczególności: a/ organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, b/ pobudzanie i rozwijanie wszelkich działań, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z akwenów w celach rekreacyjnych i sportowych, c/ upowszechnianie umiejętności pływania, ratowania tonących i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą, d/ popularyzowanie zasad ochrony ekologicznej wód śródlądowych i otaczającej jej przyrody, e/ popularyzacja i upowszechnianie właściwego zachowania się w czasie zdarzeń losowych oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom tych zdarzeń; oraz : 1. skupianie w swojej organizacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością, na rzecz bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie, 2. prowadzenie działalności profilaktycznej, zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie 3. naukę pływania i przeprowadzenie egzaminów na karty pływackie, 4. propagowanie znajomości przepisów obowiązujących na wodach i obiektach przy wodnych oraz prowadzanie społecznej kontroli przestrzegania tych przepisów, 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, policją, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, a także z producentami wodnego sprzętu ratowniczego, 7. organizowanie drużyn Gorlickiego WOPR nad wodami, czuwających na powierzonym im terenie nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody, 8. prowadzanie szkolenia i działalności wychowawczej wśród członków, zmierzającej do stałego podnoszenia kwalifikacji w ratownictwie wodnym, 9. ochrony wód i przyrody, a także ich poziomu moralnego i etycznego, 10. kontrolowanie warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne i stwierdzenie zagrożeń na swoim terenie działania, 11. wydawanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa na wodach na swoim terenie działania, 12. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą o usunięcie stwierdzonych zagrożeń lub o wstrzymanie eksploatacji, 13. występowanie do organów administracji samorządowej o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcia obiektów lub urządzeń, 14. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów i spotkań, imprez rekreacyjno-sportowych popularyzujących cele i zadania Gorlickiego WOPR, 15. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem wstąpienia do GWOPR.

Autor: gwopr |